กำหนดการ

กำหนดการ2018-12-11T18:20:36+00:00

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา เวทีกลาง ห้อง EH101-102 ห้องประชุม 1 MR 211-213 ห้องประชุม 2 MR 214-216 ห้องประชุม 3 MR 217
08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00-09.10 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
09.10-10.30 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ ฮาลาลประเทศไทย
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30-10.45 การแสดงวัฒนธรรมไทย-มุสลิม
10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 เสวนาในหัวข้อ: “สตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาล
แม่นยำ”
โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ฮัจยะ อาจารย์อำพัน รัถยาพิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและเยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ร่วมเสวนากับ
คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณอนันต์(อับดุลฮากีม) วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเร่ เจ้าของบริษัทส่งออกข้าว zamera jasmine rice Thai co.ltd/นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย/กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและเยาวชน กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ฮัจยะ ซาเราะ ยิ่งกุลเชาว์ นักธุรกิจหญิง/นายกสมาคมสตรีมุสลิม14 จังหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและเยาวชน/
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นายดอแม สามะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย
(ต่อ)
12.00-14.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดวันศุกร์

พิธีเปิดงาน

เวทีกลาง ณ ห้อง EH101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

14.00-14.30 แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงงาน
14.45 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึงงาน
15.00-16.00 เริ่มพิธีเปิดงาน
อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
การแสดงพิธีเปิดงาน
กล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
กล่าวแสดงความยินดี โดย H.E. Ihsan Ovut เลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ประเทศตุรกี
กล่าวแสดงความยินดี โดย H.E. Dr. Abdulrahman Abdullah M.AL Zaid ผู้ช่วยเลขานุการสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World Leagues; Rabitah, -MWL) ประเทศซาอุดีอาระเบีย
กล่าวรายงานโดย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงาน
กล่าวเปิดงานโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานในพิธี
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World Leagues; Rabitah, -MWL) ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ถ่ายภาพร่วมระหว่างประธานในพิธีกับเอกอัครราชทูต CBs นานาชาติ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานจัดงาน

พิธีเปิดงานนิทรรศการ 2 ทศวรรษการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย

ห้อง EH101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

16.00-16.30 พิธีเปิดงานนิทรรศการ 2 ทศวรรษการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี
16.30 ประธานในพิธี เดินทางกลับ
18.00-20.00 กิจกรรมสาธิตการสร้างรายได้ โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย/สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและแนะนำ/Workshop เพื่อส่งเสริมอาชีพ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร
08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวลา เวทีกลาง ห้อง EH101-102 ห้องประชุม 1 MR 211-213 ห้องประชุม 2 MR 214-216 ห้องประชุม 3 MR 217
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล ประชุมวิชาการนานาชาติ 11th HASIB Conference (ภาษาอังกฤษ)
09.00-09.45
 • (09.00-12.00 น.)
  การประชุมคณะกรรมการอิสลาม
  ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย09.00-09.30น. พิธีเปิดการอบรม
  อัญเชิญพระมหาคัมภีร์
  อัลกุรฺอาน
  กล่าวเปิดงาน โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
  นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ชี้แจงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
  09.30-10.30น. ∙ ฝ่ายกิจการฮาลาลและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย

(10.00-10.45 น.)
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์
ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

เรื่องมาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล

ปาฐกถาพิเศษ “Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture” ในหัวข้อ “บูรณาการมาตรวิทยา ฮาลาลแม่นยำยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Precision Halal Metrology in the Bioeconomy Era”

โดย  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30-10.30
ช่วงที่ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและโภชนาการ
 • Standard and Metrology in Halal Cosmetic Products 
 • Speaker: Mr. İhsan ÖVÜT, the Secretary General of SMIIC, Turkey
 • Halal Awareness of Gelatines in Fruit Juices 
 • Speaker: Prof. Dr.Nazimah Hamid, The University of Auckland, New Zealand
 • Products Integrity/Products Authenticity and its relation to Halal
 • Speaker: Dr. Mian Nadeem Riaz, Department of Nutrition and Food Science, Agricultural and Life Science, Texas A & M University, United States

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster
10.30-12.00
 • (09.00-12.00 น.)
  การประชุมคณะกรรมการอิสลาม
  ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
  (ต่อ)10.30-12.00น. ∙ ฝ่ายนิติการและฝ่ายทะเบียนและสถิติ ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย
  ∙ ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย

(11.00-12.00 น.)
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์
ยกร่างมาตรฐานฮาลาล

เรื่องมาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล
(ต่อ)

ช่วงที่ 2 เศรษฐกิจฐานชีวภาพและการตลาดดิจิตัลฮาลาล
Session Chair: Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Founder of iHalal  Management  and Science (iHALALMAS), Universiti Teknologi MARA Shahalam, Malaysia

 • Halal Business Incubator
 • Speaker: Mr. Rafi Shikoh, Dinarstandard, UAE
 • Digital Marketing for the Travel & Tourism Industry
 • Speaker: Mr. Amir Sakić, Director Media center of Islamic community in Bosnia and Herzegovina
 • The Potential of Global Halal Non-Food Products
 • Speaker: Mr. Farhan Tufail, General Manager, Halal Certification Service, Switzerland
 • Impact of Social Media on the  Hospitality and Tourism industry
 • Speaker: Dr. Sapta Nirwandar , Vice Minister of Tourism and Creative Economy, Indonesia
 • Thailand,  A  Global  Food Innovation  Hub  in   the Bioeconomic Era
 • Speaker: Dr. Akkharawit Kanjana-Opas CEO, Food Innopolis, Thailand


ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮฺรี
13.00-14.00

(13.00 – 14.00 น.)
Workshop
สาธิตการผลิตและวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์ชำระล้างนญิส

(14.00-17.00 น.)

การประชุมคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

(ต่อ)

(14.00-15.00น.)

ฝ่ายวิชาการและการศึกษา ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย

(15.00-16.00น.)

ฝ่ายป้องปรามยาเสพติด ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย

(16.00-17.00น.)

  ฝ่ายกิจการฮัจญ์ ชี้แจงการดำเนินงานและนโยบายของฝ่าย

รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล เรื่องมาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล ช่วงที่ 3 นวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุสัมผัสอาหารกับมุมมอง ด้านฮาลาล
Session Chair: Dr. Mian Nadeem Riaz, Department of Nutrition and Food Science, Agricultural and Life Science Texas A & M University,  United States

 • Innovative Food Materials for Enhancing the Quality of Halal Products
 • Speaker: Prof. Dr. Irwandi Jaswir, IIUM, Malaysia
 • Novel Materials for Food Packaging Applications
 • Speaker: Prof. Dr. Ahmed M. Youssef, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt
 • Polymer in Pharmaceutical Applications
 • Speaker:  Dr. Acharee Suksuwan, HSC, Chulalongkorn University, Thailand
 • Halal or Haram Controversy in Immunization
 • Speaker:  Dr.Tabassum Khan, CEO of StartGurus Consulting, UAE

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster
15.30-17.00
 • (17.00-18.30 น)
  กิจกรรมการแสดงฮาลาลแฟชั่นสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทาง
  ด้านเทคโนโลยีฮาลาล
(15.30-18.00 น)
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาลเรื่องมาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล
ช่วงที่ 4 เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาล
Session Chair: Dr.Pradorn Sureephong, Assistant Director, HSC, Chulalongkorn University, Thailand

 • Big Data Technology Enhancing Halal Production and Certification System
  Speaker: Dr.Pradorn Sureephong, Assistant Director, the Halal Science Center, Chulalongkorn University, Thailand
  Halal BlockChain in the Sharing Economy
  Speaker: Dr.Bouaoud Malik,
  the Central Bank of Qatar, Qatar
  Precision Farming : Agricultural Knowledge and Innovation Systems
  Speaker: Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, College of Engineering, Qatar
  Achieving Halal Assurance Through Blockchain Technology for Halal Manufacturing and Certification
  Speaker: Mufti Zeeshan Abdul Aziz, Director Operations
  International Halal Certification
  Pvt Ltd., Pakistan
  Opportunity for Thai Halal Companies to enter Gulf Cooperation Council (GCC) Market: A road map
  Speaker: Mr.Abdur Rahim Ghulam Nabi, Dubai Airport Free Zone (DAFZA), UAE

ถามตอบ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน

18.30-20.00 กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร การแสดง และจับมอบรางวัล
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร
08.00-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวลา เวทีกลาง ห้อง EH101-102 ห้องประชุม 1 MR 211-213 ห้องประชุม 2 MR 214-216 ห้องประชุม 3 MR 217
การประชุมผู้บริโภคฮาลาล

สัมมนาวิชาการ

( ภาษาอังกฤษ)

ประชุมวิชาการนานาชาติ 11th HASIB Conference ( ภาษาอังกฤษ) การนำเสนอผลงานวิชาการ
08.30-09.30 พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster
(08.30-09.30 น.)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างองค์กร CBs นานาชาติ และองค์กรต่างๆกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(09.30-10.00 น.)

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
มุสลิมล้านนา

(09.00-10.20 น.)

Session-1: Two Decades of Thailand Halal Standards Development

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director, Halal Standards Institute of Thailand and Halal Standard Convention

Guest of Honor, H.E. Dr. Abdul Rahman Abdullah Al-Zaid, Deputy Secretary General, Muslim World League (Rabita al Alam al Islami), Saudi Arabia.

OBJECTIVES:

1-To celebrate two decades of Thailand Halal standards & identify the new trends in Halal standards for the next decade.

2-To specify the positive strategy to create new Halal standards and certification systems towards the,
“Halal for All” by setting precision halalization in the bioeconomy era.

3-To construct the project roadmap with practical solutions to overcome any obstacles in Harmonizing the Global Halal Regulatory Practices and Schemes.

 • Recitation of the Holy Quran
 • Welcome Speech by
  Dr. Pakorn Priyakorn, Director, Halal Standards Institute of Thailand and Halal Standard Convention
 • “Two Decades of Halal Standard Development in Thailand: The Achievements and Future Perspective”

Keynote Address by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, Director, Halal

Science Center Chulalongkorn University

 • “The Roles of OIC/SMIIC on the Development of Halal Standards in the Future

Keynote Address by H.E. İhsan ÖVÜT, Secretary General., OIC/SMIIC

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ฟิสิกส์อวกาศ: ดาราศาสตร์อาหรับในยุครุ่งเรือง”
09.20-11.20 ช่วงที่ 5 เทคโนโลยีโอมิกส์สู่การบูรณาการฮาลาลแม่นยำ (09.00-11.00 น.)
Session Chair: Prof. Dr. Muhammad Ali, Vice chancellor GC.University Faisalabad, Pakistan

 • An Integrated Omic Approaches to Promote Halal Assurance System
 • Speaker: Prof. Dr. Mosaad Attia Abdel-Wahhab, Toxicology and Food Safety, National Research Center, Egypt
 • A Point of Care Device for Non Halal Ingredients Monitoring In Food Manufactures
 • Speaker: Assoc. Prof. Dr. Minhaz Uddin Ahmed, Universiti Brunei Darussalam
 • Biomarker Peptides Based Proteomic Approaches For Halal Authentications
 • Speaker: Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa, Director of Halal Products Research Institute, UPM
 • Development of standard Reference Material for Porcine DNA Detection
 • Speaker: Dr.Charun Yafa, National Institute of Metrology, Thailand
 • Lipidomic Approaches For Halal Authentication
 • Speaker:  Prof. Dr.Zhari Ismail, Universiti Sains Malaysia
(09.00-11.00 น.)
Halal Science, Technology and Innovation session
Session Chair: Dr.Acharee Suksuwan, Head of Scientific Affairs Service, HSCCU, Thailand

 1. Halal Perspective: Biotechnological Yogurt Product Combined Microbial Origin Of Averrhoa Bilimbi L. For Antihypertension

Wahyu Eka Sari, Sukmawan Fajar Santosa, Indonesia

 1. The Perspective Of Halal Rubella Vaccine As An Alternative Solution In The Bioeconomic Era

Samsul Bahri, Wahyu Eka Sari,  Indonesia

 1. An Exploratory Study of Halal Forensic Science Laboratory: Prohibited Substances in Halal- Labeled Food Products

Chalermsri Chayutsatid,  Thailand

 1. Compositional And Quality Evaluation Of Slaughtered And Dead Chicken Birds Meat For Halal Safety Concern

Muhammad Sohaib, Muhammad Shoaib and Kashif Nauman,  Pakistan

5.The Application Of Genetic Engineering For The Production Of Halal Preservatives

Soher El-Sayed Aly,  Egypt

 1. Production Of Microbial Halal Flavors

Nevien A Abo-Sereih, Egypt

(11.00-12.20 น.)
Halal Economics Business and management session
Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Adisara Katib, Advisor to the Director in International Affairs, HSCCU, Thailand

1. An Examination of Herding Behavior in Stock Market: An Halal Perspective
Dewi Suryani Sentosa, Indonesia
2. Halal Medical Tourism In Non -Muslim Emerging Asian Countries : A Future perspective
Desliana Nur, Indonesia
3. Smart MICE City Development for Muslim Business Travelers in Southern Thailand
Patcharaporn Bunlueng, Songsin Teerakunpisut, and Ruchdee Binmad, Thailand
4. Halal As A Branding Strategy To Sustain Business
Al Amirul Eimer Ramdzan Ali, Faridah Hj Hassan, Abdul Kadir Othman, Malaysia

11.20-13.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮฺรี
13.00-15.30
 • กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมการแสดงและตอบคำถามมอบรางวัล
 • Halal Business Matching
5th INTERNATIONAL HALAL STANDARD CONVENTION
1. An Examination of Herding Behavior in Stock Market: An Halal Perspective
Dewi Suryani Sentosa, Indonesia
2. Halal Medical Tourism In Non -Muslim Emerging Asian Countries : A Future perspective
Desliana Nur, Indonesia
3. Smart MICE City Development for Muslim Business Travelers in Southern Thailand
Patcharaporn Bunlueng, Songsin Teerakunpisut, and Ruchdee Binmad, Thailand
4. Halal As A Branding Strategy To Sustain Business
Al Amirul Eimer Ramdzan Ali, Faridah Hj Hassan, Abdul Kadir Othman, Malaysia
พิธีปิดงาน
เวทีกลาง ณ ห้อง EH101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
15.50-16.30 กล่าวสรุปและปิดงานโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงาน
16.30-16.40 การแสดงอนาชีดปิดงาน
16.40-17.00 พิธีปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

Download กำหนดการ

PDF Download

สถานที่จัดงาน

ไบเทคบางนา (ฺBITEC) Hall EH 101-102, MR 210-217

ดูข้อมูลเพิ่มเติม