“Thailand Halal Assembly 2017” สุดยอดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Halal Assembly 2017” การจัดงานเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทย ภายใต้หลักการที่ว่า “ศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ” อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับโลก ชูศักดิ์ศรีประเทศไทยบนเวทีฮาลาลโลก ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาฮาลาล : จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10, งานแสดงสินค้า THAILAND INTERNATIONAL HALAL EXPO 2017 (TIHEX) จากผู้ประกอบการฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ กว่า 250 บูท จาก 12 ประเทศทั่วโลก, การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (THE HALAL CB CONVENTION) จากหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก, การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล รวมทั้งการจับคู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาล โดยมีในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)